Regulamin

Na dole strony dostępne pliki do pobrania
 • Regulamin zakupów
 • Regulamin newsletter
 • Regulamin promocji
 • Przykładowy wzór odstąpienia od umowy

REGULAMIN PROMOCJI 
„-20% DLA KADROWICZÓW”

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „-20% DLA KADROWICZÓW”.
 2. Promocja jest organizowana przez Raptor Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Piłsudskiego 11 lok. 211, 05-510 Konstancin-Jeziorna) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067192; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS; kapitał zakładowy w wysokości 150.000,00 zł; NIP 5272357368; REGON 017410905; adres poczty elektronicznej: biuro@salonkonskiswiat.pl. (zwanym dalej „Organizatorem”).
 3. Promocja odbywa się w salonie stacjonarnym: Salon Koński Świat w Konstancinie - Jeziornie i na stronie internetowej cavalleriatoscana.pl
 4. Promocja obowiązuje od 19.05.2023 do wyczerpania zapasów. (dalej ”Czas trwania Promocji”).
 5. Celem Promocji jest promowanie produktów włoskiej marki Cavalleria Toscana wśród reprezentantów Kadry Narodowej we wszystkich kategoriach.

 

ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby, która aktualnie ( na czas trwania Promocji ) jest w Kadrze oraz jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i spełnia pozostałe warunki Regulaminu.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne i jednorazowe dla każdego reprezentanta Kadry Narodowej w polskim jeździectwie.
 3. Produktami, których zakup objęty jest Promocją są wszystkie artykuły włoskiej marki Cavalleria Toscana dostępne do sprzedaży w Salonie Koński Świat i na stronie cavalleriatoscana.pl
 4. W ramach Promocji uczestnik dokonujący w okresie trwania Promocji jednorazowego zakupu (na jednym paragonie/ jednej Fv) jest zobowiązany do podania imienia i nazwiska Kadrowicza:

stacjonarnie w Salonie – sprzedawcy obsługującemu

online – wpisując dane w komentarzu do sprzedawcy

 1. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz. W przypadku zakupów dla Kadrowicza niepełnoletniego, zakupów mogą dokonać jego rodzice dziecka/ opiekunowie prawni.
 2. Organizator ma prawo odmówić realizacji zamówienia Uczestnikowi promocji, w przypadku niespełnienia warunków zawartych w Regulaminie promocji

     

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres ct@salonkonskiswiat.pl
 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika podany w reklamacji, chyba że uczestnik wybrał inny sposób komunikacji.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.
 5. Uczestnik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. Ponadto, konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Celem platformy ODR jest pozasądowe rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w związku z transakcjami handlowymi.
 6. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób składających reklamacje stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował jego treść.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest przy kasie w Salonie w Konstancinie – Jeziornie i na stronie cavalleriatoscana.pl

 Regulamin zakupów 

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: https://cavalleriatoscana.pl/regulamin,10,10.htm

Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej: ://salonkonskiswiat.pl/upload/5bd9c74692eb50.53680026.pdf">REGULAMIN. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej http://get.adobe.com/reader/

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CAVALLERIATOSCANA.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Załączniki:

 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.        Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.cavalleriatoscana.pl prowadzony jest przez spółkę „RAPTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Piłsudskiego 11 lok. 211, 05-510 Konstancin-Jeziorna) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067192; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS; kapitał zakładowy w wysokości 150.000,00 zł; NIP 5272357368; REGON 017410905; adres poczty elektronicznej: ct@salonkonskiswiat.pl.

1.2.        Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3.        Definicje:

1.3.1.     DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.2.     FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.3.3.     FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

1.3.4.     KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.5.     KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.6.     KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.3.7.     NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.

1.3.8.     PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.9.     REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.3.10.  SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.cavalleriatoscana.pl.

1.3.11.  SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka „RAPTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Piłsudskiego 11 lok 211, 05-510 Konstancin-Jeziorna) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067192; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy - KRS; kapitał zakładowy w wysokości 150.000,00 zł; NIP 5272357368; REGON 017410905; adres poczty elektronicznej: ct@salonkonskiswiat.pl.

1.3.12.  UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.13.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

1.3.14.  USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

1.3.15.  ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 1. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2.1.        Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

2.1.1.     Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.

2.1.2.     Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

2.1.3.     Newsletter.

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. 

Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.

3.1.        Odpłatność:

3.1.1.     Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

3.2.        Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

3.2.1.     Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.2.2.     Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

3.2.3.     Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.3        Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3.4.        Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3.5.        Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

3.6.        Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.7.        Szczegółowe warunki zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych określone są na stronie Sklepu internetowego pod adresem: https://cavalleriatoscana.pl/jak-zamawiac,12,4.htm

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1.        Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2.        Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

4.3.        Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4.        Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

4.4.1.     W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

4.4.2.     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

4.4.3.     Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4.5.        Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

 1. SPOSOBY  PŁATNOŚCI

5.1.        Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

5.1.1.     Płatność gotówką/ kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.

5.1.2.     Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

5.1.3      Płatność przelewem natychmiastowym za pośrednictwem PayU.

5.1.4.     Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5.1.4.1. Bank: Pekao S.A.

5.1.4.2. Numer rachunku: 70 1240 1109 1111 0010 5949 2785.

5.2.        W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 2 dni od dnia jej zawarcia. Niezapłacone w terminie zamówienie zostaje automatycznie anulowane. Sprzedawca nie jest zobligowany do informowania Klienta o automatycznym anulowaniu zamówienia z tego powodu.

 5.3.        W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

6.1.        Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

6.1.1      Paczka kurierska; paczka kurierska pobraniowa

6.1.2.     Odbiór osobisty pod adresem: ul. Piłsudskiego 11 lok 211, 05-510 Konstancin-Jeziorna - w poniedziałek w godzinach 10:00 - 17:00, od wtorku do piątku w godzinach 12:00 – 19:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 15:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

6.2.        Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.3.        Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Czas i koszty dostawy”.

6.4.        Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

6.4.1.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6.4.2.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

7.1.        Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

7.1.1.     Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).

7.1.2.     Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ct@salonkonskiswiat.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Piłsudskiego 11 lok 211, 05-510 Konstancin-Jeziorna. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

7.1.3.     W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter bezprawny i obiektywny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

7.1.4.     W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta.

7.2.        Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1.        Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

8.1.1.     Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.1.2.     Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ct@salonkonskiswiat.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Piłsudskiego 11 lok 211, 05-510 Konstancin-Jeziorna. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ul. Piłsudskiego 11 lok 211, 05-510 Konstancin-Jeziorna.

8.1.3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail podany w Zamówieniu, jeśli Zamówienie było składane bez logowania lub adres e-mail podany w Koncie, jeśli zamówienie było składane z logowaniem, datę zakupu, paragon zakupu bądź fakturę, opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.

8.1.4.     Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

8.1.5.     W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

8.1.6 Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem:https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

 Ponadto, konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Celem platformy ODR jest pozasądowe rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w związku z transakcjami handlowymi.

8.2.        Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

8.2.1.     Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ct@salonkonskiswiat.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Piłsudskiego 11 lok 211, 05-510 Konstancin-Jeziorna.

8.2.2.     Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8.2.3.     Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.2.4.     Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1.        Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul. Piłsudskiego 11 lok 211, 05-510 Konstancin-Jeziorna.

9.2.        Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.

9.3.        W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

9.4.        Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego nie później niż w ciągu 14 dni.

9.5.        Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

9.6.        Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 9.1 oraz 9.5; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

 1. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

10.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest „RAPTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Piłsudskiego 11 lok. 211, 05-510 Konstancin-Jeziorna).

10.2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Usługobiorca może skontaktować się z, pisząc na adres: ct@salonkonskiswiat.pl.

10.3. Podanie danych osobowych przez Usługobiorców jest dobrowolne. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

10.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Usługobiorcy w sklepie on-line, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.

10.5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Usługobiorcę zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.

10.6. Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich.

10.7. Każdy Usługobiorca ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Usługobiorca  przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.

10.8. Usługobiorca ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

10.9. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy  (na komputerze, telefonie lub innym urządzeni, z którego dokonano połączenia ze Sklepem) podczas przeglądania Sklepu i pozwalają na późniejszą identyfikację Usługobiorcy  w przypadku ponownego połączenia z Sklepu z urządzeniem (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

10.11. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem https://cavalleriatoscana.pl/polityka-prywatnosci,10,7.htm

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUGOBIORCÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

11.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Usługobiorców niebędących Konsumentami.

11.2. W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy  stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

11.3. Ani Sprzedawca  ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Usługobiorcy, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

11.4. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Usługobiorcy niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia do kwoty 1.000 (jednego tysiąca) złotych.

11.5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawca, a Usługobiorcą  niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

11.6 W odniesieniu do Usługobiorców niebędących Konsumentami Usługodawca  może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1.      Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

12.1.1.  Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem  www.cavalleriatoscana.pl odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.)

12.1.2.  Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

12.2.     Zmiana Regulaminu:

12.2.1.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

12.2.2.  Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

12.2.3.  Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

12.2.4.  W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

12.3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.4.      Rozstrzyganie sporów:

12.4.1.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

 

Regulamin usługi Newsletter

 1. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: https://cavalleriatoscana.pl/regulamin,10,10.htm
 1. Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej: www.cavalleriatoscana.pl/newsletter.pl Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej http://get.adobe.com/reader/
 2. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 3. Usługa Newsletter udostępniania jest przez Raptor sp. z o. o. mieszcząca się w Konstancinie-Jeziornie przy ul. J. Piłsudskiego 11 lok.211, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy – KRS 0000067192; NIP: 5272357368, REGON: 017410905, zwaną dalej „Raptor ”.
 4. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Usługobiorcy adres e-mail, wysyłana jest przez Raptor informacja w formie e-mail, zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 5. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów Raptor, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach obowiązujących w sklepie internetowym i w salonie jeździeckim oraz inne wiadomości dotyczące Raptor oraz oferowanych przez nią produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych z Raptor. 
 6. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Usługobiorcy komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Usługobiorcy aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 
 7. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Usługobiorcy następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.cavalleriatoscana.pl
  1. podanie adresu e-mail Usługobiorcy w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
  2. wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  3. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  4. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
  5. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Raptor wiadomości elektronicznej
 1. Naciśnięcie na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu e-mail Usługobiorcy  do listy e-mailingowej. Adres e-mail Usługobiorcy będzie wykorzystywany w celu wysyłania Usługobiorcy  Newsletterów. 
 2. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu e-mail Usługobiorcy jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
 3. Administratorem danych osobowych Usługobiorców, jest Raptor sp. z o. o. mieszcząca się w Konstancinie-Jeziornie przy ul. J. Piłsudskiego 11 lok.211, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy – KRS 0000067192; NIP: 5272357368, REGON: 017410905
 4. Usługobiorca może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, pisząc na adres: ct@salonkonskiswiat.pl.
 5. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzamy w związku z korzystaniem z usługi Newsletter.
 6. Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w zakresie korzystania z usługi Newsletter jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest udzielona zgoda. Przetwarzanie danych Usługobiorcy odbywa się w zgodzie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). Pozostałe uprawnienia Usługobiorcy związane z przetwarzaniem jego danych osobowych opisane są w Polityce prywatności dostępnej na stronie https://cavalleriatoscana.pl/polityka-prywatnosci,10,7.htm
 7. Usługobiorca może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Newsletter” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
 8. W ramach świadczenia usługi Newsletter Usługobiorca ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 9. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ct@salonkonskiswiat.pl
 10. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Usługobiorca życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Usługobiorcy sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 11. Raptor  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
  O treści zmian Regulaminu poinformujemy Usługobiorców przez umieszczenie na stronie internetowej https://cavalleriatoscana.pl/regulamin,10,10.htm wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie https://cavalleriatoscana.pl/regulamin,10,10.htm przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 12. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Usługobiorcę, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 13. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności, dostępną na stronie internetowej pod adresem: https://cavalleriatoscana.pl/polityka-prywatnosci,10,7.htm 

 Załącznik nr 1 „Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy”

----

 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

…………………………………

…………………………………


„RAPTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ul. Piłsudskiego 11 lok 211, 05-510 Konstancin-Jeziorna

 

Ja / My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od Umowy Sprzedaży następujących towarów/  świadczenia następującej usługi (*) : 

……………………………………………………………………………………………………………………

 

Data zamówienia: (*)

Data odbioru towaru: (*)

Imię i nazwisko / Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Proszę dokonać zwrotu na niniejszy numer rachunku bankowego / w następujący sposób (*)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Miejscowość, Data:

 

(*) – Niepotrzebne skreślić.